Löpande Bokföring

LÖPANDE BOKFÖRINGEnligt Bokföringslagen, innebär bokföringsskyldighet att ett företag löpande skall bokföra alla affärshändelser, se till att det finns verifikationer för varje affärshändelse och alla bokföringsposter. Det ska även finnas en systemdokumentation samt en behandlingshistorik som lätt översiktligt visar förlopp och historik. Detta gäller alla företagsformer. Bokföringen skall genomföras i både kronologisk ordning (grundbokföring) samt systematisk ordning (huvudbokföring). En väl och korrekt genomförd bokföring enligt god redovisningssed är grunden för en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. Den är viktig för den egna ledningen inför framtida planeringar och aktuella beslut. Den är även viktigt för utomstående intressenter som myndigheter, banker, kreditgivare, affärspartner mm.